Общи разпоредби


Oбщи условия за използване на услугите на СОФТУЕР ЕАД

Моля, запознайте се с настоящите Общи условия преди да използвате страницата на СОФТУЕР  ЕАД (наричано по-долу само "СОФТУЕР "). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и СОФТУЕР ЕАД , с който получавате правото да използвате безплатно услугите на ERP системата на СОФТУЕР ЕАД за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу.

  1. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и СОФТУЕР . Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички посочени по-долу клаузи, моля, не използвайте сайта на СОФТУЕР.
  2. Потребителите по смисъла на настоящите Oбщи условия са както следва:
  3. Регистрирани – Потребители, които се регистрират в ERP системата на СОФТУЕР  с цел ползване на услугите на клиентския портал и/ или получаване на информационен бюлетин (newsletter) и/или информационен справочник. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на регистрацията и са посочени в указанията, придружаващи процеса на регистрация.
  4. Лични данни, събирани чрез тази интернет страница и обработвани от СОФТУЕР  се ползват при строго спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Можете да разглеждате страниците на този сайт свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да се регистрирате, за да ползване услугите на клиентския портал и/ или получаване на информационен бюлетин (newsletter) и/или информационен справочник, СОФТУЕР  се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща Вашите лични данни, получена от Вас посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

СОФТУЕР EАД  приема и обявява на интернет страницата си Политика за защита на личните данни, която е приложима към обработването на лични данни.

  1. СОФТУЕР  полага всички усилия да поддържа информацията на сайта си вярна, точна и актуална, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. СОФТУЕР  не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на СОФТУЕР  за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

СОФТУЕР  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт, нито на сайтовете, към които настоящият сайт съдържа препратки.

  1. СОФТУЕР  си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.
  2. За всички неуредени в тези Общи Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.
  3. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.

Общите условия са одобрени от управителите на Софтуер ЕАД: 25.01.2021 г.