Управление на Бизнес процеси


Какво са Системите за Управление на Бизнес процеси?

Процесите са в центъра на всяка една организация. Те не просто описват по какъв начин трябва да се изпълняват задачите, но в каква последователност, от кого и кой отговаря за координирането им. Те са толкова важни за бизнеса Ви, че начина по който ги дефинирате, визуализирате и управлявате на практика определя колко успешна ще бъде Вашата компания.

Процесите са в центъра на всяка една организация. Те не просто описват по какъв начин трябва да се изпълняват задачите, но в каква последователност, от кого и кой отговаря за координирането им. Те са толкова важни за бизнеса Ви, че начина по който ги дефинирате, визуализирате и управлявате на практика определя колко успешна ще бъде Вашата компания.

BPM (Business Process Management) представлява клас софтуерни продукти, позволяващ дефинирането на процесите, протичащи в една компания, тяхното визуализиране, управление, анализиране и бъдещо развитие. Системите за управление на бизнес процеси са напълно посветени на повишаване ефективността на компаниите, понижаване на техните разходи и по-успешното им управление. Аналитичната компания Gartner пише за тях в своето проучване "Сценарий – управление на бизнес процесите" следното:BPM е карта, на която трябва да заложим поради три основни причини: пести пари, пести време и създава стойност за организациите.

BPM софтуерът е още по-актуален във време на ограничени ИТ бюджети, тъй като той започва да възвръща вложените в него средства веднага щом заработи в една компания. Този клас решения са създадени така, че могат веднага да определят къде са слабите места в бизнес процесите и кои звена забавят дейността на фирмата, след което да повишат тяхната ефективност.
Възстановяването на инвестициите (ROI) започва още с внедряването на BPM

BPM улеснява работата на целия екип

За разлика от други бизнес софтуерни системи, внедряването на BPM най-често получава веднага подкрепата на екипите, защото видимо улеснява тяхната работа. За мениджърите то означава по-лесен контрол на случващото се в компанията, за служителите – ясни задължения и по-ефективно изразходване на времето, а за клиентите – по-качествено и бързо обслужване. Обучението и навлизането в дейността на нови служители също става много по-бързо и те почти веднага започват да генерират приходи на организацията, вместо с месеци да заангажират времето на по-опитните колеги.

Къде се позиционира BPM спрямо останалите класове бизнес софтуер?

Използването на BPM софтуер бележи ръст всяка година, защото включва в себе си предимствата на множество традиционни системи за управление:

Къде се позиционира BPM спрямо останалите класове бизнес софтуер
  • Документни системи (Document Managemant Systems) със способностите си да следи движението на документите по предварително зададени правила   
  • Уъркфлоу системи (Workflow Systems) управлявайки човешките ресурси и бизнес процесите в организациите   
  • Системите за Софтуерно Интегриране (Enterprise Application Integration Systems) с възможностите си да интегрира в бизнес процесите произволни, съществуващи вече информационни системи и ресурси в организациите 

BPM извежда компанията Ви на следващото ниво на развитие

Внедряването на Business Process Management софтуер улеснява приемането на международно признати стандарти, спомага за приобщаването на нови служители към вътрешнофирмената култура и увеличава стойността на компанията. Освен това, тази стъпка създава условия за по-бърз растеж, дефинирайки ясно бизнес процесите и премахвайки ограниченията пред скалируемостта на дейността. Самата система обезпечава това разширяване, чрез непрекъсната оптимизация на бизнес процесите в бъдеще.


Намирате ли за полезно?